מבוא אתר הכל נדלן:
“הכל נדל”ן ” – האתר המוביל בפרסום מודעות בתחום הנדל”ן
בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לפרסם וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר במסגרת תנאי שימוש אלו, – לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.
השימוש באתר הכל נדל”ן כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ומהווה הסכמה לתנאים אלה. אתר הכל נדל”ן שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, אתר הכל נדל”ן תפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר הכל נדל”ן לכל מטרה שהיא. האמור בתנאי שימוש אלה ומתייחס לשני המינים כאחד.
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין הכל נדל”ן לבין כל משתמש באתר הכל נדל”ן , במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר הכל נדל”ן ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר הכל נדל”ן ו/או בשירותים המיוחדים (כפי שיפורטו להלן).הכל נדל”ן תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר מראהו, את השירותים, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה /או דרישה כלפי הכל נדל”ן /או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור /או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, הכל נדל”ן תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי הכל נדל”ן איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.

הגנת הפרטיות ושימוש במידע:
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שהכל נדל”ן תוכל לבצע פיקוח על השימוש שלו בשירותים ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין .

על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי הכל נדל”ן איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, או עפ”י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אותם מסר להכל נדל”ן, לרבות פרטי החשבון של המשתמש באתר הכל נדל”ן , אם וככל שיש לו חשבון כאמור (להלן ולעיל: “פרטי המשתמש”).
המשתמש נותן בזאת לאתר הכל נדל”ן את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי / באמצעות כתובת ה- מייל שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאתר הכל נדל”ן ,

התנהלות המשתמש באתר:
הכל נדל”ן תהיה רשאית להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך מודעות לפי שיקול דעתה הבלעדי. במידה והמודעות לא הולמים את מטרות האתר /או יהיה במודעה /או בהתנהגות המשתמש משום שימוש לרעה באתר ובשירותיו /או אם המודעה /או המשתמש ישתמשו באתר למטרות שאינן חוקיות ו/או פוגעות בפעילות האתר והחברה.
במידה והסירה הכל נדל”ן את מודעת המשתמש, זכותה לעשות כן ללא דיחוי וללא הודעה מוקדמת למשתמש, אף אם בעשותה כן עלולה הכל נדל”ן לגרום למשתמש לנזק או לעיכוב מכירה.

זכויות יוצרים :
הכל נדל”ן תהיה בעלת זכויות היוצרים באתר הכל נדל”ן, מדוריו ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. זכויותיה של הכל נדל”ן בהקשר זה הנם, בין היתר, השימוש בשם אתר הכל נדל”ן , מבנה האתר, עיצובו של האתר, מידע , יישומים, קבצים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים או כל חומר אחר הכלול באתר. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג , לשנות, לפרסם, להעביר, למכור, לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע,– אלא אם ניתן אישור מפורש של אתר הכל נדל”ן מראש ובכתב.

בנוסף לאמור לעיל מוצהר על ידי המשתמש המעלה תכנים לאתר כי ידוע לו על איסור העלאת תכנים אשר יש בה משום עבירה על, בין היתר, חוקי זכות יוצרים, מסחריים, חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות או כל דין רלבנטי אחר וכי במידה והפרסום אשר יועלה על ידי המשתמש לאתר יהיה בו משום פגיעה בזכויות צד ג’ או משום פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו, כי יחולו עליו כל חבות חוקית וכל אחריות שניתן להטיל על פי דין עליו, בלבד.

תחום אחריות:
מובהר בזה, כי הכל נדל”ן לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר הכל נדל”ן ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע”י אתר הכל נדל”ן תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והכל נדל”ן אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
הכל נדל”ן אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ”ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
הכל נדל”ן אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר הכל נדל”ן, לרבות ע”י צדדים שלישיים (משתמשים אחרים).
מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים אלא אם צוין אחרת במפורש באמצעות הודעה או סימן מסחרי של SSL וכי הכל נדל”ן אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
השירותים מכילים קישוריות (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. הכל נדל”ן אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או השירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.

מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות באתר הכל נדל”ן על ידי הכל נדל”ן לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של אתר הכל נדל”ן , במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

מובהר בזאת, כי למערכת אתר הכל נדל”ן מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכי להכל נדל”ן אין שליטה על מקורות אלו. על כן המידע הנכלל בתכנים ו/או במודעות מוצג כפי שהוא וללא התערבות מצידה של מערכת אתר הכל נדל”ן וללא אחריות כלשהי מצידה של הכל נדל”ן.
הכל נדל”ן אינה אחראית לאמיתותם, דיוקם, תקפותם, או שלמותם של התכנים ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים ועל כל משתמש לעשות כפי הבנתו לצורך בדיקת האמור בתכנים ו/או במודעות.
הכל נדל”ן לא תהיה אחראית בשום אופן לטעויות מתכנים אשר הועלו על גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים.
המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.

כל הסתמכות של המשתמש על כל מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

הכל נדל”ן ו/או כל נציג מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו’) כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד הכל נדל”ן בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת.

הכל נדל”ן אינה מחויבת בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הכל נדל”ן בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר הכל נדל”ן ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד הכל נדל”ן ו/או כנגד מי מטעמה.
השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר הכל נדל”ן ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים באתר הכל נדל”ן ו/או באתרים של אחרים באמצעות הפניה דרך אתר הכל נדל”ן יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות.

למרות שהכל נדל”ן עושה כמיטב יכולתה לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לה אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
בכל מקרה, הכל נדל”ן אינה אחראית בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר הכל נדל”ן ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות הכל נדל”ן, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, הכל נדל”ן לא תישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.
הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הכל נדל”ן בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מאתר הכל נדל”ן.

היה ו- הכל נדל”ן ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר הכל נדל”ן שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על הכל נדל”ן ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על הכל נדל”ן ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

הכל נדל”ן אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הכל נדל”ן או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הכל נדל”ן מי מספקיה ו/או מי מטעמה. בשום נסיבות לא תחול על הכל נדל”ן אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל- הכל נדל”ן או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
הכל נדל”ן מביאה לידיעתך כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תניות פטור מאחריות ותניות הגבלת אחריות החלות על כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם, עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמתך לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם. בסעיף זה, “הכל נדל”ן” – לרבות מנהליה, עובדיה, וכל מי מטעמה.

מודעות המועלות למערכת על-ידי משתמשים:
מגישי המודעות מצהירים כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את המודעה מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרת מכירת ו/או השכרת אותם דירות ו/או פריטים ו/או שירותים הנזכרים מפורשות בגוף המודעה, כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון,מדויק, תואם את המציאות ומושלם למיטב ידיעתם, כי אין מניעה חוקית להשלמת העסקה (לרבות, שעבוד, משכון, חוב וכו’) הנזכרת במודעה, וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, תרמית, או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור קוראי המודעות ו/או מכל כוונה אחרת.

אזור אישי למשתמש:
שירות זה ניתן למשתמש
עם רישום לשירות זה יזין המשתמש, החפץ בשירות זה, שם משתמש וסיסמא אישית לצורך כניסה מאובטחת לנתונים שיבקש לשמור באזור האישי.
השם והסיסמא של המשתמש ניתנים לשחזור הכל נדל”ן
מבהירה כי השירות מוגבל בכמות המודעות המאוכסנות באזור האישי של המשתמש וכן מוגבל לתקופת זמן של 30 ימים מיום השמירה של המודעה. במידה והמשתמש לא ימחק את המודעות שביקש לשמור באזור האישי תימחקנה המודעות לפי המגבלות הנ”ל ולא ניתן יהיה לשחזרן באזור האישי (אלא אם תתפרסמנה שנית).

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית סמכות שיפוט והדין החל:
מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת”א- יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.