הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין-מגרש ועליו בית צמוד קרקע

מגרשים · כונס נכסים
הקפץ מודעה

         הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין-מגרש ועליו בית צמוד קרקע

                       ברח’ שלמה בן יוסף 11 בקריית עקרון

 1. ניתנת בזאת הודעה על הזמנה להציע הצעות לרכישת מקרקעין- מגרש בגודל של כ-471.5 מ”ר עליו בנוי בית צמוד קרקע ברח’ שלמה בן יוסף 11 והידוע כגוש 5106 חלקה 15 בקריית עקרון (להלן: המקרקעין/הנכס).
 2. המקרקעין נמכרים במצב כמות שהם (AS IS). על המציע לבדוק בעצמו, על חשבונו ועל אחריותו את הנכס והזכויות בו מבחינת מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני ו/או אחר. לכונסת הנכסים לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר לכך.
 3. טופס הצעה לרכישת הנכס (להלן: הטופס) עליו יידרש המציע להגיש את הצעתו ניתן יהיה לקבל במשרד עוה”ד דפנה (הורביץ) כהן בכתובת הרשומה בתחתית מודעה זו.
 4. הצעה שלא תוגש על גבי טופס ההצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.
 5. את ההצעות יש להגיש במשרדה של הח”מ עד ליום 20.12.2018 בשעה 16:00, על גבי טופס הצעת רכישה. כונסת הנכסים תהיה זכאית להאריך את המועד לפי שיקול דעתה.
 6. יש לצרף להצעה שיק בנקאי לפקודת עו”ד דפנה (הורביץ) כהן בשיעור של 10% מגובה ההצעה, (להלן: השיק הבנקאי). השיק הבנקאי יחולט כפיצוי מוסכם במקרה שהמציע, שהצעתו התקבלה, לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו.
 7. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון ומותנית בקבלת אישור זה.
 8. את המקרקעין ניתן לראות בימי שישי בתאריכים 23.11.2018, 30.11.2018, 07.12.2018 ו-14.12.2018 החל מהשעה 12:00 ולאחר תיאום עם הח”מ במספר הפלאפון הרשום מטה.
 9. כונסת הנכסים לא תשלם דמי תיווך כלשהם ובדרך כלשהי.
 10. ההזמנה והמכירה אינן כפופות לדיני מכרזים. אין הח”מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל, בכל עת, משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או עם צדדים שלישיים שלא הציעו הצעות ו/או הציעו הצעות לאחר המועד הנ”ל ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לבקש הצעות נוספות, והיא רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, למכור את הדירה שלא באמצעות “ההזמנה להציע הצעות” כאמור לעיל.
 11. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

דפנה (הורביץ) כהן,עו”ד   כונסת הנכסים    רח’ עזרא 4, רחובות 76200       טל’: 08-9470686     פלאפון:052-3274456

 

 

פרטים נוספים

 • יישוב:
  קרית עקרון
 • רחוב:
  שלמה בן יוסף 11

מיקום

קרית עקרון, ישראל

איש קשר

ההודעה נשלחה בהצלחה.